ขนาดอักษร |
TH EN

หน้าแรก

27 พฤษภาคม 2558 10:37:08
5746
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2558 10:37:08 | 5746 อ่าน

ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำนิยาม

“สรอ.” หรือ “ผู้ให้บริการ” หมายความถึง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใดๆ ของ สรอ.
“บริการ” หมายความรวมถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และเว็บไซต์ของ สรอ.

ข้อกำหนดในการให้บริการของ สรอ.

1. ข้อกำหนด


     1.1 สรอ. จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ ที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งต่อไป
            จะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป” และภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการที่กำหนดเพิ่มเติมไว้ สำหรับบริการหนึ่ง บริการใด
            โดยเฉพาะ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนดเฉพาะ”
     1.2 ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบข้อกำหนดทั่วไป และข้อกำหนดเฉพาะได้โดยการเข้าใช้งานผ่านบริการของ สรอ.
     1.3 ข้อกำหนดทั่วไปและข้อกำหนดเฉพาะซึ่งต่อไปจะเรียกรวมว่า “ข้อกำหนด” ถือเป็นสาระสำคัญในการให้บริการของ
            สรอ. โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ให้เข้าใจโดยละเอียด และให้มีผลผูกพันทางกฎหมาย
            ระหว่างผู้ใช้บริการและ สรอ.
     1.4 ในกรณีที่ข้อกำหนดทั่วไปมีข้อความขัดแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะ ให้ข้อความในข้อกำหนดเฉพาะบังคับมีผลบังคับ
            ใช้สำหรับบริการนั้นแทนข้อกำหนดทั่วไป
     1.5 สรอ. คงไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
           อักษร

2. การยอมรับข้อกำหนด

     2.1 ผู้ใช้บริการจะต้องรับทราบและยอมรับข้อกำหนด มิฉะนั้น ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการได้
     2.2 ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบและยอมรับข้อกำหนดได้โดย:
           (1) ลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบและยอมรับกับข้อกำหนด โดย สรอ. จะจัดเตรียมเอกสารนี้ไว้ให้ผู้ใช้บริการในแบบ
                ขอใช้บริการ
           (2) โดยการใช้บริการของ สรอ. ในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดโดยปริยายนับจาก
                เวลาที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป
     2.3 ผู้ใช้บริการควรบันทึกหรือทำสำเนาข้อกำหนดทั่วไปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

3. การให้บริการโดย สรอ.

     3.1 สรอ. อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
           ได้แก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
     3.2 สรอ. อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ
           หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อข้อกฏหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้
           บริการทราบล่วงหน้า  และจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหลังจากดำเนินการภายใน ๗ วัน
     3.3 การหยุด หรือการยกเลิกบริการตามข้อ ๓.๒ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชี
           ของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

**ใน กรณีที่ สรอ. หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สรอ.มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

     3.4 สรอ. อาจกำหนดขอบเขตสูงสุดของปริมาณข้อมูลที่ผู้ใช้บริการอาจส่งหรือได้รับผ่านบริการหรือจำนวนพื้นที่
           จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ สบทร. ยกเว้นกรณีที่มีการ
           ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทาง สรอ.

4. การใช้บริการโดยผู้ใช้บริการ

     4.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น  ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และ
           เป็นปัจจุบันเสมอ แก่ สรอ. อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
     4.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงที่ได้ทำกับ สรอ. และไม่ขัดต่อกฎหมาย
           กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ  ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
     4.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้
           สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ สรอ. จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก สรอ. โดยชัดแจ้งให้
           ทำเช่นนั้นได้
     4.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ สรอ. รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและ
           เครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
     4.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้
           บริการจะได้รับอนุญาตจาก สรอ. โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
     4.6 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

5. รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยของบัญชี

     5.1 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
     5.2 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ สรอ. สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของ
           ผู้ใช้บริการ

6. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

     6.1 สรอ. จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบายส่วนบุคคล
           ของ สรอ.
     6.2 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลของ สรอ.

7. เนื้อหาในบริการ

     7.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์
           คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ
           หรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
     7.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น
           ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว
           ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
     7.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
     7.4 สรอ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ
           ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง สรอ. อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจนโดยไม่ขัดต่อ
           กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
     7.5 สรอ. จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ ในความสูญเสียหรือเสียหาย อันเกิดจากเนื้อหาที่ สรอ. มิได้เป็นผู้
           สร้างขึ้น โดยผู้ที่เนื้อหาดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

** หากผู้ใช้บริการได้สร้าง ส่ง หรือแสดงเนื้อหาใดๆ ในบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากเนื้อหาดังกล่าวนั้นต่อบุคคลใดๆ รวมถึง สรอ. ด้วย

8. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

     8.1 สรอ. หรือผู้ให้อนุญาตแก่ สรอ. เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด
           รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง สรอ. หรือผู้ให้อนุญาตแก่ สรอ. เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่
           ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
     8.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ สรอ. กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
           อักษรล่วงหน้าจาก สรอ.
     8.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน
           ของ สรอ. โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก สรอ.

ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER