ขนาดอักษร |
TH EN

สารจากผู้อำนวยการ

10 มกราคม 2560 11:20:10
9808
วันที่ : 10 มกราคม 2560 11:20:10 | 9808 อ่าน

 

 

 

 

     การดำเนินงานโครงการต่างๆ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) หรือ EGA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยังคงกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีคุณภาพมีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับการบริการสู่ประชาชน” (Enabling Smart and Open Government) และถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการเกิดขึ้นของ “นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)” ซึ่งถือเป็นนโยบายที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมการขับเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารของประเทศไทยในอนาคตที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การมีขนาดที่พอเพียงกับการใช้งาน มีเสถียรภาพที่มั่นคง ในราคาที่เหมาะสมเพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

     การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) จึงเป็นส่วนหนึ่งและมีความสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยหน้าที่รับผิดชอบหลักของ EGA จะเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Digital Economy) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เน้นการแปลงบริการภาครัฐให้เป็นแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าตลอดจนความสะดวกสบายที่ภาครัฐและประชาชนจะได้รับจากการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

     ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกับ EGA เพื่อช่วยส่งเสริมและผลักดันให้ก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดมาขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ทุกท่านที่ได้มอบนโยบาย ข้อคิดเห็นรวมถึงให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินงานของ EGA ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ EGA ทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ
 
 
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อำนวยการ
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ict
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
  • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER