ขนาดอักษร |
TH EN

ร่วมงานกับเรา

การยกระดับประสิทธิภาพบุคลากร

2 ตุลาคม 2558 03:24:34
13416
วันที่ : 2 ตุลาคม 2558 03:24:34 | 13416 อ่าน

 

ทรัพยากรบุคคล (Human Capital) ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์การ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบนั้นจะส่งผลให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสามารถผลักดันผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนงานให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในยุคปัจจุบัน ผู้บริหารระดับสูงทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้นำการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) มาปรับใช้โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่องค์กรนั้นๆ นำกรอบแนวคิดไปปฏิบัติ

เช่นเดียวกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ ที่ต้องการผลักดันทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ทั้งจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร หรือหน่วยงานภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นโยบายเร่งด่วนจากรัฐบาล ส่วนราชการที่ใช้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น การบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเปรียบเสมือนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าเพื่อรองรับการดำเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ท้าทาย

 


 
อีจีเอเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้องค์กรได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น และเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการภายในอย่างเป็นระบบ โดยสามารถดึงดูดใจและรักษาผู้มีศักยภาพให้ปฏิบัติงานกับอีจีเอได้ในระยะยาว

 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะการปฏิบัติงานของอีจีเอสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในอนาคต

 • พัฒนาระบบและกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่เป็นศูนย์กลาง เพื่อผนวกรวมบุคคลากรที่มาจากหน่วยงานที่แตกต่างกัน
 • พัฒนาแผนแม่บทการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับใช้ได้
 • กำหนดความชัดเจนในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของงานต่างๆในหน่วยงาน
 • พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน
 • พัฒนาโครงสร้างองค์กรที่สอดรับกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • ออกแบบระบบสมรรถนะของบุคลากรที่พึงประสงค์
 • ประเมินค่างานเพื่อออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหารระดับสูง
 • พัฒนาระบบการบริหารสายอาชีพภายในองค์กร

 

ผลที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปฏิบัติงานของอีจีเอสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

 • การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน
 • การวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายใน เพื่อยกระดับการให้บริการ
 • การพัฒนาองค์ความรู้และระบบการบริหารความรู้ภายในองค์กร

 

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER