ขนาดอักษร |
TH EN

เยี่ยมชมดูงาน

2 ตุลาคม 2558 03:23:02
15380
วันที่ : 2 ตุลาคม 2558 03:23:02 | 15380 อ่าน

 

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อศึกษาและทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของอีจีเอดียิ่งขึ้น โดยมีระเบียบการดังนี้

 

 

 1. เยี่ยมชมดูงานเป็นหมู่คณะ จำนวนไม่เกิน 35 ท่าน
 2. เยี่ยมชมดูงานได้ในวันอังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ ในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. และในช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 13.30-17.00 น.
 3. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์การเยี่ยมชมดูงานและส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน โดยระบุรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อหน่วยงานและรายชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมพร้อมตำแหน่ง (ถ้ามี)
  • วัน เวลา และระยะเวลาในการเยี่ยมชม
  • วัตถุประสงค์ที่ขอเข้าเยี่ยมชมดูงาน
  • ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมอีเมลและเบอร์โทรติดต่อกลับ
  • ระบุหัวข้อเข้าเยี่ยมชมดูงาน โดยเลือกจากหัวข้อต่อไปนี้
   • บทบาทภารกิจ การให้บริการ และแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
   • บริการ ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การบูรณาการเครือข่ายภาครัฐ (GIN) การบริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Cloud) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ (MailGoThai) มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)
   • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
   • หัวข้ออื่นๆ ที่ท่านสนใจเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 4. การขอเยี่ยมชมดูงานถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีการยืนยันจากอีจีเอกลับไปยังหน่วยงานของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลเท่านั้น
 5. หากได้รับยืนยันการอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมดูงานแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โปรดแจ้งส่วนการตลาดและการสื่อสาร อย่างน้อย 3 วันก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมดูงานเดิมตามที่ได้ตกลงไว้ มิฉะนั้นถือว่ายืนยันตามกำหนดการเดิม
 6. กรุณามาถึงก่อนเวลาที่กำหนดไว้อย่างน้อย 30 นาที
 7. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์การเยี่ยมชมดูงานมาที่

  ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
  ชั้น 17 อาคาร บางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EGA Contact Center โทร : 0 2612 6060 หรือ อีเมล : contact@ega.or.th

ict
 • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
 • โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 โทรสาร : (+66) 0 2612 6011-12 อีเมล : contact@ega.or.th
EGA CONTACT CENTER
EGA CONTACT CENTER